Real Vampires Website: Dayton, Ohio
 

 
 
Dayton, Ohio
 
 


"Deviation" Dayton, Ohio
When : Fridays 10p-4a
Where : 26 Wyandot St, Dayton, Ohio

"Dead In Hollywood" Dayton, Ohio
When : Wednesdays 9:00pm-3:00am
Where : 26 Wyandot Street, Dayton, Ohio 


 
 blood vampires
energy vampires